تلفن‌هاي رزرو بليط

045-33811508

045-33813134

 

-----------------------------------------

 Email: info@seirosafar-ardebil.ir

 

تماس با ما         

بليط اينترنتي         

معرفي شركت        

صفحه اصلی        

   تماس با ما

 

آدرس:

اردبيل - بزرگراه مقدس اردبيلي - ترمينال بزرگ مسافربري اردبيل - دفتر شركت سير و سفر اردبيل

 

تلفن‌هاي رزرو بليط:

045-33813135-6
 

تلفن مستقيم مديريت:

045-33813134
 

تلفن:

045-33813135-7
 

فكس:

045-33811508
 

همراه:

09143512112 - 09141512668

 

 

      © Copyright by www.seirosafar-ardebil.ir  All Rights Reserved

   
 

 

   تهيـه و تـنظيـم:  شركـت سـامـان رايـانـه، مـشـاور و مـجـري

   سيستم‌هاي مكانيزه فروش بليط اينترنتي پايانه‌هاي مسافري

Saman Rayaneh Co.  
c